Com pot ajudar?

La Síndica actua a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica, interessada legítimament en assumptes en què l’Administració municipal hagi pogut vulnerar els drets de les persones: retards, errors o arbitrarietats, no execució de resolucions, tracte inadequat, motivació insuficient de les resolucions, passivitat o obstrucció en l’exercici de drets fonamentals.

També pot actuar d’ofici quan consideri que es pot millorar el servei a la ciutadania per part de l’Administració municipal.

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell actua exercint accions de recomanació, recordatori i suggeriment, o bé proposant fórmules de conciliació.

L’Administració municipal i tots els organismes i empreses de l’Ajuntament tenen l’obligació d’auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, les actuacions de la Síndica Municipal de Greuges.

La Síndica Municipal de Greuges tramitarà les denúncies dels urgellencs i urgellenques sobre l’actuació d’altres empreses i administracions públiques, si així li ho demanen, mitjançant el Síndic de Greuges de Catalunya o el Defensor del Pueblo.

Totes les actuacions de la Síndica són gratuïtes i no és necessita de l’assistència de cap advocat o procurador.

La Síndica Municipal de Greuges no pot mediar en conflictes entre particulars que no impliquin l’Ajuntament, ni en litigis pendents de resolució judicial; quan la queixa sigui anònima, o formulada amb mala fe o no estigui prou fonamentada. Tampoc podrà actuar quan les queixes estiguin relacionades amb l’Ajuntament i els denunciants siguin treballadors del mateix ens municipal.

Quan la Síndica no pot intervenir-hi orienta i assessora sobre les gestions que es puguin fer.

D’acord amb la Llei, no es pot presentar cap recurs a les resolucions emeses per la Síndica. La Llei també determina que la Síndica ha de retre comptes al Ple de l’Ajuntament sobre les seves actuacions, per mitjà d’una memòria anual, que es presenta al Ple de l’Ajuntament, on pot denunciar els incompliments o les obstruccions per part de l’Administració municipal, si s’haguessin produït.